Byggemeldingstegninger

Plantegninger, snitt, arealtabeller, fasader, 3d perspektiv, profiler og situasjonsplan av planlagt tiltak.

Plantegning

Tegninger av hvert plan i bygningen (krav til mål: 1:100). Plantegningene må inneholde:

 • Plassering av dører og vinduer (angitte åpninger)
 • Innvendige og utvendige mål
 • Romareal inkl. glassareal på oppholdsrom
 • Plassering av snitt
 • Rommenes bruksområde
 • Planlagt innredning


Snitt og arealer 

Viser hvor høyt tiltaket er, og tilpasningen til terrenget rundt boligen (krav til mål: 1:100). På snittegningene kreves:

 • Innvendige høyder
 • Utvendige høyder
 • Vegger med riktig tykkelse
 • Takvinkel
 • Arealer oppsatt i tabell i hht NS3940.


Fasader 

Illustrere bygningen og dens utforming (krav til mål: 1:100). Her vises bygningens eksteriørkarakter og materialvalg.


Bruksarealer (BRA)

Vi visualiserer bruksarealet for dokumentasjon av oppgitte arealer


Bebygd areal (BYA)

Vi visualiserer bebygd areal for dokumentasjon av oppgitte arealer


Situasjonsplan med profiler

Situasjonsplan viser plasseringen av bygningen i forhold til det som ligger rundt, på grunnlag av situasjonskartet . Situasjonsplan skal inneholde:

 • Eiendomsgrenser
 • Reguleringslinjer (plangrenser, formålsgrenser, byggegrenser, senterlinje veg)
 • Atkomst og parkering
 • Høydekurver påført kotehøyde
 • Nærmeste nabogrense
 • Avstand mellom bebyggelser og nabobebyggelse
 • Avstand til senter via vei og senterlinje vei
 • Reguleringslinjer (plangrenser, formålsgrenser, byggegrenser)


Terrengprofiler viser hvor høyt tiltaket er, og tilpasningen til terrenget rundt boligen. Profil skal inneholde ;

 • Høydekurver påført kotehøyde
 • Avstand til grenser
 • Avstand til senter vei
 • Kotehøyde (høyde over havet markert ved kote; markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde, ofte moh.)
 • Sokkelhøyde (høyden på overkanten av grunnmuren)
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terrengDokumentasjon

Prosjekteringen skal dokumenteres for gjeldene krav i teknisk forskrift (TEK)